TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede …………….. TC Kimlik numaralı …………………. Adresinde mukim …………………  (bundan böyle temsilci olarak anılacaktır) ile ……………………. Vergi kimlik numaralı ……………………. Adresinde mukim ………………….. şirketi arasında akdedilmiş olup, aşağıdaki hususlarda mutabakata vararak anlaşmaya varmışlardır.

1. Temsilci ……………. Temsilciliği faaliyetinin vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, ……………’nın çalışanı, yasal temsilcisi ya da acentası değildir. Ayrıca, …………………… adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir. Temsilcinin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin ………………….. temsilcilik sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen …………………’ı temsil yetkisi ile sınırlı olduğundan hiçbir surette burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, temsilci ifadesinin işbu sözleşme çerçevesinde ………………… yasal temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile temsilci ile……………….arasında bir işçi işveren ilişkisi kurulmadığı hususunda kesin olarak mutabıktırlar. Temsilci işbu sözleşmeyi gelir elde etme amacı ile akdetmekte olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve basiretli bir tacir olarak hareket etmekle yükümlüdür.

2. Temsilci işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin birinci maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai, mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç, resim ve benzeri sair yükümlülükler temsilcinin kendisine aittir. Temsilcinin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısı ile …………………..’a (Şirkete) yöneltilen herhangi bir dava veya talep olması ve/veya ………………….. (Şirketin) ödeme yapmak durumunda kalması halinde temsilci, ……………….(Şirket) nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi olumlu ve olumsuz zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın …………. (Şirketin) ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Temsilci, …………. (şirket) temsilciği faaliyetini sadece TC sınırları içinde ve şirket tarafından faaliyete açıldıpı açık bir şekilde duyurulan ülkelerde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış metodu uygulaması halinde …………… (şirkertin) bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın ……….. (şirketin) ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

4. Temsilci faaliyeti sırasında ………. (şirket) tarafından kendisine sağlanan ürünlerden satın alır, onalrı satmak amacuyla tanıtımlarını yapar ve bu faaliyeti sırasında ………… (şirket tarafgından kkonulan ve temsilcilere yayınlanan kurallara ve faaliyetlerini yürüttüğü ülkede yürürülükte olan  (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun vs) ilgili mevzuata uygun hareket eder. Temsilci, bununla sınırlı olmamak kaydı ile ……….. şirketin yayınladığı ve temsilcilere ilan ettiği ……………….. şirket ilkelerine riayet edeceğini, bu beyanlar hakkında her türlü bilgi sahibi olduğunu ve her türlü sorusu için …………….. şirketin yetkilileri ile iletişime geçeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu sözleşme ve söz konusu yayın ve duyurular temsilcinin işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin temellerini oluşturmaktadır. Temsilci bu konudaki duyuruları izleme ve faaliyetlerini bu duyurularda belirtildiği şekilde yürütmek zorundadır bu nedenle temsilci söz konusu duyurudan itibaren ……………. Şirket ilkelerini bilmediğini ileri süremez. ………………. Şirketi, mezkur ilan, duyuru ve ilkeler hakkında değişiklik yapabilir. Temsilci işbu değişiklikler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği takdirde, yapılan bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve değişikliklerden haberdar edilmediğini ileri süremez. Sözleşmeyi kabul eden temsilci kendisine e-posta, sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen muvafakat etmiş sayılır.

 1. ……………….. şirket, temsilcilik faaliyetine ilişkin kurallar ile temsilcilik kazancını belirleyen prim ve komisyon planlarını, 4. Maddedeki şart ve prosedürde önceden duyurarak tek taraflı olarak değiştirebilir. Yapılan değişiklik bildirim tarihinden itibaren 3 ,(üç) içerisinde yürürlüğe girecek olup, henüz muhasebeleştirilmemiş prim ve komisyon alacakları için de uygulanacaktır.
 2. Temsilci, faaliyeti sırasında …………… markasının ve …………….. şirket tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz. Temsilci, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği imasında bulunmayacaktır. Temsilci ayrıca, ……..şirketin çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadır. Temsilci işbu sözleşme ile ………….. şirket hakkında edindiği her türlü bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde ……….. şirketin sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep edebileceğini, zarar tazminine ek olarak ………….TL cezai şart talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün ………… şirket tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını ve işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz olarak devam edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, …………… şirket temsilcisi olmayı düşünenlerden, onların ………… şirkete girişini sağlamak için hiçbir ödeme talep ve kabul etmeyecektir. Bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sözleşmenin 12. Maddesi uygulanacaktır.
 3. Temsilci, işbu sözleşmenin imzalanması ile adres, telefon, e-mail, adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sponsorların erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata geçebileceğini ve bu yönde ……………. Şirketin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Temsilci, diğer bir ………….. şirket temsilcisine ve/veya Özel Müşterisine ……….. şirket tarafından sağlananlar dışında herhangi bir mal veya hizmeti satma amaçlı, herhangi bir iş fırsatını da o kişiyi o iş fırsatına dahil etme amaçlı olarak tanıtamaz. Temsilci, sözleşme süresince ……….. şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren veya aynı sektörde olmamakla beraber bu sözleşmenin konusu olan “temsilcilik” yoluyla satış yapan başka herhangi bir kuruluş için her ne suretle olursa olsun doğrudan veya dolaylı satış yapamaz, satış ağı kuramaz, ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasını yürütemez. Temsilci, ………. Şirket tarafından bu sözleşme uyarınca kendisine sağlanan özel olanak, menfaat ve fırsatları üçüncü kişilere ait ürünlerin satış, tanıtım ve pazarlaması amacıyla kullanamaz ve kullandıramaz.
 5. …………. Şirketin tescil ettirmiş olduğu tüm marka ve logolar ……….. şirketin mülkiyetinde olup temsilci, bunlardan bir ya da birden fazlasını …………. Şirketin önceden yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. Temsilci buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt etmiştir.
 6. Temsilci, ………… şirketin yazılı ön onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde ………. Şirket ile ilişkili herhangi bir beyanat ve röportaj veremez, yazı, reklam ve tanıtım yayınlayamaz. Temsilci, faaliyeti sırasında sadece ……şirket tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.
 7. ……… şirket temsilciye işbu sözleşmenin imzası tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünlerle ilgili gerekli bilgileri vermiş olup sözleşme süresince  satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgiyi içerir duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya e-mail kanalıyla yerine getirecektir. Temsilci, kendisi tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm ……. Şirket ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. Temsilci, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de temsilcilerin kazanç olanaklarına ilişkin olarak ………… şirket tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz, açıkça veya zımnen ………. Şirket hakkında hiçbir yanıltıcı bilgi veremez ve intiba yaratamaz.
 8. ……….. şirket, temsilcinin ………. Şirketin belirlemiş olduğu kurallara uygun hareket etmediği yolunda kanaate varması halinde temsilcinin yazılı olarak bildirmiş olduğu ve …….. şirket kayıtlarında bulunan adresine yazılı bildirimde bulunarak derhal ve tek taraflı olarak temsilciliğini askıya alabilir ve/veya işbu sözleşme ve eklerinde yer alan koşullardan herhangi birine ağır aykırılık söz konusu olması halinde sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca ………. Şirket herhangi bir neden göstermeksizin sözleşme süresince 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunarak temsilcinin temsilciliğini askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
 9. İşbu sözleşme gayrimuayyen sürelidir. Temsilci istediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin 7 (Yedi) gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak kendi temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi bu yazılı beyanın……………………. (şirketine) ulaştıktan sonra, …………………..(Şirket) tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. Bu halde …………… (şirketi) uğrayabileceği her türlü zarar ve ilgili yasal hakları saklıdır.
 10. Gayrimuayyen süreli olan bu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren birer yıllık sürelere bölünür. Temsilcinin bu 1 (Bir) yıllık süreler içerisinde taraflar arasında mutabık kalınan asgari faaliyeti göstermemesi veya gösteremeyeceğinin önceden anlaşılabilmesi halinde, …………… (Şirketin) sözleşmeyi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır.
 11. 6 (Altı) ay boyunca sipariş vermeyen temsilciye 6. Ayın dolması itibarı ile işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak üyeliği pasif duruma düşürülebilir.
  1. Temsilci işbu sözleşme kapsamında …………. (Şirketten) satın aldığı ürün bedellerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyecektir.
 12. Vadesi gelmesine rağmen ödenmeyen açık hesap borçlarında, açık hesap siparişi vermiş ve vadesinde borcu ödememiş temsilcinin ……….. (şirket) nezdindeki alacakların bu borç mahsup edilir.
 13. Sözleşmenin sona ermesi halinde temsilci uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan …………….. (şirket) tarafından sağlanmış ürünleri …………… (şirket) tarafından geri alınmasını talep edebilir. Fesih ne suretle yapılış olursa olsun temsilci, fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında …………. (şirketten) herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz. Bu hükümler gayri olmak üzere temsilcinin ödenmemiş fatura borcunun bulunması halinde ve/veya işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda ………….. (şirketin) temsilcinin birikmiş tutarlarını ödememe ve her türlü zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.
 14. …………… (şirket), temsilcinin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış siparişini daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu hallerde temsilci. …………….. (şirketten) her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
 15. Temsilciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra temsilci, eşi ya da ortak temsilcisi 6 (altı) ay süre ile yeniden temsilcilik için başvuramaz, mevcut bir temsilciliğe ortak bir temsilci olarak katılamaz. ……………… (şirket), birden fazla temsilcilik halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan temsilcinin tüm ya da bazı temsilciliklerini tek taraflı olarak iptal ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.
 16. Temsilci, ……………(şirket) ile akdetmiş olduğu işbu sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra ………………(şirketin) ön yazılı onayı olmadan, …………….. (şirketin ) müşterisini veya iş ilişkisi içinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir …………………… (şirket) çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, işe almayacağını veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. Temsilci işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması halinde ………. (şirketin) uğramış olduğu maddi manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak ………………………. TL tutarında cezai şartı ………… (şirketin) ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve/veya protesto keşidesine hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, düzenlenen işbu cezai şart oranının fahiş olmadığını, uygun olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir defi veya itiraz ileri sürmeyeceğini, ayrıca …………… (şirketin) mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararı ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan eder.
 18. Temsilcinin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak alacak ve borçları yasal mirasçılarına devrolunur.
 19. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.
 20. Temsilci tarafından ………….. (şirkete) verilen bilgiler, …………………. (şirket) tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacak, ……………… (şirketin) mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.
 21. Temsilci, temsilcilik haklarını …………. (şirketin) önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşun temsilciliğine ortak olarak alamaz. ………………. (şirket), temsilcinin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.
 22. Eğer temsilci, alt ekip temsilcilerinden herhangi biri, herhangi bir ürünü, …………….. (şirkete) iade ederse ve ………………. (şirketten) geri ödeme alırsa (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) temsilci, bu ürün sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu ………………. (şirketin) geri ödeme talebini takiben  10 (On) gün içerisinde şirkete ait hesabına ödeyecektir. ………………. (şirket) dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı, temsilciye ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir.
 23. Temsilci işbu sözleşmede bildirdiği adres, e-posta adresi, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri ………… şirketine derhal bildirmek zorunda olup, adresteki değişiklikleri yazılı olarak şirkete bildirmediği takdirde ilgili adres ve/veya e-posta adresi ve/veya telefon numarasına yapılan her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılır. Şirket sistemine kayıtlı temsilcileri ile tebliğ, ekstre paylaşımı, resmi doküman ve benzerleri internet ortamında yapabilir. Temsilcilerine her türlü duyurularını ve/veya SMS yolu ile yapabilir.
 24. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın defter ve kayıtları, telefon, bilgisayar, e-posta, görüntü ve ses kayıtları münhasır delil niteliğindedir. İşbu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklar İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul (Merkez) İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.
 25. ………………. (şirketin) bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.
 26. İşbu sözleşme ile ……………….. (şirket) TC sınırları içerisinde dilediği yerlerde dilediği kişi ve kişilere ………………… (şirket) temsilciği verme yetkisine sahiptir.
 27. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf, münhasıran temsilci tarafından karşılanacaktır.
 28. İşbu 33 (Otuz Üç) ana madde ibaret temsilcilik belirsiz süreli temsilcilik sözleşmesi taraflar arasında …../…../….. tarihinde iki asıl nüsha olarak düzenlenmiş, bir nüsha temsilcide, diğer nüshada şirkette kalmıştır. İşbu sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

TEMSİLCİ                                        …………………….ŞİRKETİ